torsdag 1. juli 2021

«Kalt til soldat» & «Dag for dag»


Disse to bøkene ble lansert internasjonalt den 1. juli 2021, og de norske oversettelsene var ferdige til lanseringen. Det var både en utfordring og en velsignelse å stå for oversettelsen, men det skriver jeg litt om i forordet til de to bøkene. Bøkene kan leses uavhengig av hverandre, men samlet oppsummerer de det budskapet som General Brian Peddle ønsker å formidle til salvasjonister over hele verden. Jeg velger å gjengi Generalens forord til hver av bøkene, og under hvert forord er det en link til informasjon om den norske utgaven.

«Kalt til soldat»

Forord

Det er et privilegium for meg, som General i Frelsesarmeen, å bidra med noen få ord i tilknytning til denne nye utgivelsen av Kalt til soldat. Dette er en bok i rett tid, idet den utfordrer oss til personlig engasjement med en aktiv og lydig tro. Vi blir stadig mer oppmerksomme på hvordan det som skjer i verden angår oss alle. Hvordan vi forholder oss til hverandre som individer, samfunn og nasjoner er avgjørende for både samfunn og miljø. Det er min overbevisning at denne boken på en god måte bidrar til å gi et nyttig rammeverk for å tenke over dette emnet og andre tema.

Noen få ord om kallet. Det er en kristen overbevisning at Gud er misjonsoppdragets Gud – et oppdrag som kommer sterkt og klart til uttrykk i Jesu liv, død og oppstandelse. I Jesu ånd fortsetter Gud sitt misjonsoppdrag i vår verden. Imidlertid er Guds hensikt å invitere oss med som partnere i dette oppdraget. Jesus kalte enkeltmennesker til å følge ham, og ved å gjøre det, førte det til bemerkelsesverdige forandringer i deres verden. Selv om dette kallet kommer til oss som enkeltmennesker, er det ikke en privatsak.

Guds kall setter oss inn i et fellesskap med andre som er annerledes og som ønsker å utgjøre en forskjell i verden. For salvasjonister hører dette kallet hjemme i fellesskapet kjent som Frelsesarmeen. Salvasjonister er overbevist om at oppdraget vårt er formet av vår kristne forståelse av frelse. Det er derfor vi er en Frelses-armé. Vi er en armé som er innvidd til å formidle Guds helbredende kjærlighet og omfavnende nåde overalt der vi kan, og bidra til at Guds rettferdighet skjer i vår verden. Vi er også kalt til en hellig livsstil, og tar det bibelske kallet og Frelsesarmeens trosartikkel på alvor ved personlig og i fellesskap finne ut hva dette betyr i praksis. Dette er alt sammen uttrykk for hva frelse er. Vi gjør dette med Den hellige ånds utrustning, og vi gjør dette sammen. De som tar imot dette kallet i Frelsesarmeen, velger å bli soldater, med støtte fra et korps.

I det 21. århundre, er det enda en gang betimelig for oss å tenke på det kristne livet som en kamp vi er engasjert i. Hver nasjon står overfor onder som må adresseres og utfordringer som må tas tak i. Mens alle kristne kan gjøre dette hver for seg, gir Frelsesarmeens soldatskap oss en tenkemåte og en praksis som gir mulighet til å stå sammen i disse kampene. Når en katastrofe rammer én del av verden, kan vi derfor jobbe sammen som salvasjonister for å hjelpe denne nasjonen. Når enkeltpersoner og familier lider som følge av avhengighet, vil vi jobbe sammen for å gjenopprette håpet. Når spenninger mellom etniske grupper skaper splittelse, vil vi formidle Guds forsonende kjærlighet. Soldatskap i Frelsesarmeen er et forsett om å forplikte seg til kamp i saker som handler om rettferdighet, helbredelse og håp. Soldatskap inviterer oss til å arbeide sammen som én Frelsesarmé.

Våre handlinger som salvasjonister er forankret i viktige overbevisninger. Det vi gjør, påvirkes av det vi tror. Derfor vil «Kalt til soldat» hjelpe oss med å forstå hvordan salvasjonistisk tro former handlingene våre. Den har oppmerksomheten på viktigheten av gudstjenestelivet, for den Gud vi tilber, er den Gud som har frelse som oppdrag. Min bønn er at når du leser denne boka og studerer innholdet, vil du vokse i din overbevisning om at Frelsesarmeens soldatskap er et kall av enorm betydning. Ta med deg spørsmålene dine når du leser. Og ta med deg din åpenhet for den Gud som kaller oss til sin tjeneste, til sitt oppdrag.

General Brian PeddleISBN 978-82-93084-30-3

«Dag for dag»

Forord

Kjernen i Guds vilje er å iverksette sin plan ved å engasjere seg i hele menneskehetens forløsning, slik vi finner det beskrevet i Johannes 3:16. Det er kallet han deler med oss. Denne oppfatningen av et personlig engasjement og en målrettet livsstil har helt siden den første menigheten ble plantet i Apostelgjerningene og fram til i dag, vært hjørnesteinen - en drivkraft igangsatt og ledet av Gud «som elsket så høyt at han ga…».

Selv om Guds kall har klare og målretta dimensjoner, vil de fleste være enige om at det nesten desperate ønsket om forsoning med dem han elsker, kommer fra dypet av Guds eget hjerte. Partnerskap i evangeliet, fortellingen om de gode nyhetene, strømmer fra selve himmelrommet og når hjertet til alle som reagerer med en omvendelse - som fører til en lydig tro hver eneste dag. Vår dag for dag erfaring av å vandre sammen med Gud har et bibelsk mandat - og drar oss inn i et nært forhold med ham. Der tydeliggjøres hans vilje for oss, og det blir ofte uttrykt i det vi beskriver som vårt kall.

Sannsynligvis kjenner du til kallsopplevelser som den brennende busken, eller du har lest om kallet Paulus fikk på veien til Damaskus. Men kanskje har du det sånn som jeg - og lever med en overveldende kjensle av Guds nærvær – og en overbevisning om at du er elsket av Jesus - slik at bevisstheten om hans hensikt og vilje kommer ved hvert morgengry.

Disippelskap i Frelsesarmeen – som vi kaller soldatskap - er direkte knyttet til kall, tjeneste og deltakelse i Kristi oppdrag. Generalens Opprop til Oppdrag, det nye perspektivet på soldatskap gjennom utgivelsen Kalt til soldat, og nå Dag for Dag – Opprop til Oppdrag, fremmer begge et enkelt budskap om at det å være salvasjonist innebærer en personlig tilknytning til Frelsesarmeens oppdrag. Vi erklærer at vi vil Være klare – forberedt. Vi er allerede merkbart Engasjerte – den lydige troen er synlig. Vi sier JA til hans kall og Tar ansvar der vi er – i det kallet som vi skal fylle.

I denne boken har kommandør Robert Street gjort bruk av Generalens opprop til Frelsesarmeen og gjort den personlig. Selv om jeg har identifisert den globale oppfordringen til Arméen, vet jeg at den mislykkes – mangler føtter, hender og stemme – hvis ikke soldatene våre står opp (er tilgjengelige), går ut (er klare til å tjene).

Når hjertene brenner for Guds hensikt, sitter ikke soldatene resignerte i skyttergravene, men går framover i hans nåde, deler de gode nyhetene, er skinnende lys i mørket, samtidig som de utfordrer urettferdighet i en altfor tolerant verden.

Jeg inviterer deg til å høre hans kall gjennom sidene i denne boka. Les den sammen med boka Kalt til soldat, og i Ordet - Bibelen - hør Guds stemme og bli utfordret av Paulus’ ord i Efeserne 4:1 om å leve «et liv som er verdig det kallet dere har fått». Jeg gjør dette i den tro at den største oppfyllelsen av hans kall finnes i at hver og en av oss blir - dag for dag - den personen Gud har til hensikt at vi skal være.

General Brian Peddle
Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter, London
Februar 2021ISBN 978-1-82-93084-33-4 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar