tirsdag 14. februar 2023

På vei mot et mål


2017 skrev jeg en serie som jeg kalte Opp til Jerusalem med 34 refleksjoner*. Den første refleksjonen fikk overskriften På vei mot et mål

Da Ann Pender i januar 2023 spurte om jeg hadde noe ferdig som kunne brukes som en ressurs for hele territoriet i fastetiden, tenkte jeg umiddelbart på disse refleksjonene. 

Det ble besluttet at jeg skulle velge ut totalt åtte refleksjoner slik at to kunne brukes i hver av de fire ukene i fastetiden fram mot påske. 

Jeg besluttet  å tone ned "blogg-språket", og gikk derfor gjennom hele serien på nytt. Jeg meldte fra til nasjonalbiblioteket og fikk ISBN til hele serien som E-bok PDF. Så nå er det også tilgjengelig i det formatet. Om den gis ut i hefteformat, er enda ikke bestemt. 

_____________________________

* at det kun ble 34 refleksjoner og ikke 40, handler om at jeg ikke ble ferdig med studiet av Timoteusbrevene før fasten i 2017 allerede var godt i gang. 

tirsdag 9. august 2022

MISSIOLOGI


Frelsesarmeens arbeid i Japan i lys av bevegelsens missiologiske fokus og Gunpei Yamamuros bidrag

Fra innledningen:
Jeg har et sterkt og personlig engasjement når det gjelder missiologi. I 1995 skrev jeg en hovedfagsoppgave i kristendom. 

Den er en analyse av Frelsesarmeens teologi og struktur holdt opp mot de forutsetninger som ligger i det vi kjenner som kirkevekstprinsipper. 
Kirkevekstteorien utgjør i dag en del av det teologiske fagfeltet som betegnes som missiologi. 

I dette heftet vil jeg presentere tankene som formidles av fire bidragsytere til pensum i et missiologisk emne som ble utviklet av MF i 2010. 

Bidragsyterne er:
• Lester T. Ferguson: “Holistic Mission and Ministry” 1
• Lucien Lamartinière: “Holistic Mission and Ministry” 2  
• Young Sung Kim: “In search of Emerging Theological Issues Pertinent to the Mission of The Salvation Army in a New Age of Religious Pluralism”
• R. David Rightmire: “Salvationist Samurai” 

© Didache forlag Neslandsvatn 2022 ISBN 978-82-93720-22-5

torsdag 1. juli 2021

«Kalt til soldat» & «Dag for dag»


Disse to bøkene ble lansert internasjonalt den 1. juli 2021, og de norske oversettelsene var ferdige til lanseringen. Det var både en utfordring og en velsignelse å stå for oversettelsen, men det skriver jeg litt om i forordet til de to bøkene. Bøkene kan leses uavhengig av hverandre, men samlet oppsummerer de det budskapet som General Brian Peddle ønsker å formidle til salvasjonister over hele verden. Jeg velger å gjengi Generalens forord til hver av bøkene, og under hvert forord er det en link til informasjon om den norske utgaven.

«Kalt til soldat»

Forord

Det er et privilegium for meg, som General i Frelsesarmeen, å bidra med noen få ord i tilknytning til denne nye utgivelsen av Kalt til soldat. Dette er en bok i rett tid, idet den utfordrer oss til personlig engasjement med en aktiv og lydig tro. Vi blir stadig mer oppmerksomme på hvordan det som skjer i verden angår oss alle. Hvordan vi forholder oss til hverandre som individer, samfunn og nasjoner er avgjørende for både samfunn og miljø. Det er min overbevisning at denne boken på en god måte bidrar til å gi et nyttig rammeverk for å tenke over dette emnet og andre tema.

Noen få ord om kallet. Det er en kristen overbevisning at Gud er misjonsoppdragets Gud – et oppdrag som kommer sterkt og klart til uttrykk i Jesu liv, død og oppstandelse. I Jesu ånd fortsetter Gud sitt misjonsoppdrag i vår verden. Imidlertid er Guds hensikt å invitere oss med som partnere i dette oppdraget. Jesus kalte enkeltmennesker til å følge ham, og ved å gjøre det, førte det til bemerkelsesverdige forandringer i deres verden. Selv om dette kallet kommer til oss som enkeltmennesker, er det ikke en privatsak.

Guds kall setter oss inn i et fellesskap med andre som er annerledes og som ønsker å utgjøre en forskjell i verden. For salvasjonister hører dette kallet hjemme i fellesskapet kjent som Frelsesarmeen. Salvasjonister er overbevist om at oppdraget vårt er formet av vår kristne forståelse av frelse. Det er derfor vi er en Frelses-armé. Vi er en armé som er innvidd til å formidle Guds helbredende kjærlighet og omfavnende nåde overalt der vi kan, og bidra til at Guds rettferdighet skjer i vår verden. Vi er også kalt til en hellig livsstil, og tar det bibelske kallet og Frelsesarmeens trosartikkel på alvor ved personlig og i fellesskap finne ut hva dette betyr i praksis. Dette er alt sammen uttrykk for hva frelse er. Vi gjør dette med Den hellige ånds utrustning, og vi gjør dette sammen. De som tar imot dette kallet i Frelsesarmeen, velger å bli soldater, med støtte fra et korps.

I det 21. århundre, er det enda en gang betimelig for oss å tenke på det kristne livet som en kamp vi er engasjert i. Hver nasjon står overfor onder som må adresseres og utfordringer som må tas tak i. Mens alle kristne kan gjøre dette hver for seg, gir Frelsesarmeens soldatskap oss en tenkemåte og en praksis som gir mulighet til å stå sammen i disse kampene. Når en katastrofe rammer én del av verden, kan vi derfor jobbe sammen som salvasjonister for å hjelpe denne nasjonen. Når enkeltpersoner og familier lider som følge av avhengighet, vil vi jobbe sammen for å gjenopprette håpet. Når spenninger mellom etniske grupper skaper splittelse, vil vi formidle Guds forsonende kjærlighet. Soldatskap i Frelsesarmeen er et forsett om å forplikte seg til kamp i saker som handler om rettferdighet, helbredelse og håp. Soldatskap inviterer oss til å arbeide sammen som én Frelsesarmé.

Våre handlinger som salvasjonister er forankret i viktige overbevisninger. Det vi gjør, påvirkes av det vi tror. Derfor vil «Kalt til soldat» hjelpe oss med å forstå hvordan salvasjonistisk tro former handlingene våre. Den har oppmerksomheten på viktigheten av gudstjenestelivet, for den Gud vi tilber, er den Gud som har frelse som oppdrag. Min bønn er at når du leser denne boka og studerer innholdet, vil du vokse i din overbevisning om at Frelsesarmeens soldatskap er et kall av enorm betydning. Ta med deg spørsmålene dine når du leser. Og ta med deg din åpenhet for den Gud som kaller oss til sin tjeneste, til sitt oppdrag.

General Brian PeddleISBN 978-82-93084-30-3

«Dag for dag»

Forord

Kjernen i Guds vilje er å iverksette sin plan ved å engasjere seg i hele menneskehetens forløsning, slik vi finner det beskrevet i Johannes 3:16. Det er kallet han deler med oss. Denne oppfatningen av et personlig engasjement og en målrettet livsstil har helt siden den første menigheten ble plantet i Apostelgjerningene og fram til i dag, vært hjørnesteinen - en drivkraft igangsatt og ledet av Gud «som elsket så høyt at han ga…».

Selv om Guds kall har klare og målretta dimensjoner, vil de fleste være enige om at det nesten desperate ønsket om forsoning med dem han elsker, kommer fra dypet av Guds eget hjerte. Partnerskap i evangeliet, fortellingen om de gode nyhetene, strømmer fra selve himmelrommet og når hjertet til alle som reagerer med en omvendelse - som fører til en lydig tro hver eneste dag. Vår dag for dag erfaring av å vandre sammen med Gud har et bibelsk mandat - og drar oss inn i et nært forhold med ham. Der tydeliggjøres hans vilje for oss, og det blir ofte uttrykt i det vi beskriver som vårt kall.

Sannsynligvis kjenner du til kallsopplevelser som den brennende busken, eller du har lest om kallet Paulus fikk på veien til Damaskus. Men kanskje har du det sånn som jeg - og lever med en overveldende kjensle av Guds nærvær – og en overbevisning om at du er elsket av Jesus - slik at bevisstheten om hans hensikt og vilje kommer ved hvert morgengry.

Disippelskap i Frelsesarmeen – som vi kaller soldatskap - er direkte knyttet til kall, tjeneste og deltakelse i Kristi oppdrag. Generalens Opprop til Oppdrag, det nye perspektivet på soldatskap gjennom utgivelsen Kalt til soldat, og nå Dag for Dag – Opprop til Oppdrag, fremmer begge et enkelt budskap om at det å være salvasjonist innebærer en personlig tilknytning til Frelsesarmeens oppdrag. Vi erklærer at vi vil Være klare – forberedt. Vi er allerede merkbart Engasjerte – den lydige troen er synlig. Vi sier JA til hans kall og Tar ansvar der vi er – i det kallet som vi skal fylle.

I denne boken har kommandør Robert Street gjort bruk av Generalens opprop til Frelsesarmeen og gjort den personlig. Selv om jeg har identifisert den globale oppfordringen til Arméen, vet jeg at den mislykkes – mangler føtter, hender og stemme – hvis ikke soldatene våre står opp (er tilgjengelige), går ut (er klare til å tjene).

Når hjertene brenner for Guds hensikt, sitter ikke soldatene resignerte i skyttergravene, men går framover i hans nåde, deler de gode nyhetene, er skinnende lys i mørket, samtidig som de utfordrer urettferdighet i en altfor tolerant verden.

Jeg inviterer deg til å høre hans kall gjennom sidene i denne boka. Les den sammen med boka Kalt til soldat, og i Ordet - Bibelen - hør Guds stemme og bli utfordret av Paulus’ ord i Efeserne 4:1 om å leve «et liv som er verdig det kallet dere har fått». Jeg gjør dette i den tro at den største oppfyllelsen av hans kall finnes i at hver og en av oss blir - dag for dag - den personen Gud har til hensikt at vi skal være.

General Brian Peddle
Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter, London
Februar 2021ISBN 978-1-82-93084-33-4 

søndag 30. mai 2021

Våg å være annerledes - vær den du er!

Guds klare kall til å leve et liv i hellighet har alltid utfordret meg. I Frelsesarmeen er hellighetslæren en sentral del av troens DNA. I denne boka presenterer jeg denne læren og hva den betyr for meg.

I forordet skriver jeg: 

Det krever mot å gi ut denne boka. Jeg kunne valgt å skrive utelukkende teoretisk, men for meg er formidling av sannheter i Guds ord lite verd dersom de ikke relateres til mitt eget liv. Derfor er denne boka svært personlig. Jeg har valgt å dele mange personlige erfaringer, og det kan være farlig. For det første gjør det meg sårbar, men enda verre er det dersom jeg kommer i veien for ham som helliggjør.
 
Når alt kommer til alt handler hellighet utelukkende om Guds grenseløse nåde som også gir oss adgang til å få del i hans hellighet. Det første kapittelet kunne handlet om denne nåden, fordi det er utgangspunktet for alt jeg deler – men jeg har valgt å la det bli det avsluttende kapittelet.

ISBN 978-82-93720-21-8


Pris kr. 200,- 
Boka er innbundet og har i underkant av 200 sider.

NB
For hvert eksemplar som selges av denne boka, går kr. 100 til Frelsarmeens pionerarbeid i Bulgaria.
For mer informasjon se: Bulgaria-partner - Der finner du også informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet gjennom bønn og fast støtte. Prosjektet har følgende nummer og navn: 
11233 - MIS FA Bulgaria i Frelsesarmeens internasjonale utviklingsprogram.

Boka kan bestilles per epost til jostein.nielsen@gmail.com 
NB dersom boka skal sendes kommer postens porto på kr. 88,- i tillegg, men jeg har boka med når jeg er på reise og deltar på sentrale arrangement som "Sammen i sør" - Senior 2021 m.m. og vi kan eventuelt avtale hentested f.eks. i Oslo. 

mandag 27. april 2020

La oss fortsette i rett spor!

Da vi høsten 2017 fikk ordre som territorial-ledere for Frelsesarmeens arbeid i Øst-Europa, valgte vi dette bibelverset for 2018:

«Nå som vi er på rett spor, la oss holde oss på det!»
Filipperbrevet 3:16[1]

Målsettingen var å oppmuntre folk til å fokusere på framdriften og fortsette i riktig retning. Gjennom året publiserte jeg hver lørdag en blogg[2] relatert til det latinske ordet ‘momentum’[3].

Jeg har valgt ut 26 av innleggene som kan brukes til personlig oppbyggelse, eller som refleksjoner i gruppesamlinger gjennom et halvt år[4]. Å dele tanker, tro, erfaring og bønn i fellesskap med andre, er avgjørende for å vokse som disippel. Derfor har jeg også delt mange av mine personlige erfaringer i dette heftet.

Etter hver refleksjon vil du finne spørsmål som kan brukes til å stimulere samtalen. Lytt også til Den hellige ånd. Svært ofte vil Ånden gi deg en innsikt eller en tanke som er verdt å dele med de andre.

Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er viktig med fellesskap med troende, men Jesus sender oss hver dag ut for å representere ham også blant dem som ikke tror.

Så fortsett å bevege deg på rett spor og ta med deg nye disipler underveis!
--------------------------------------------

Boka er godkjent av Kristelig Studieforbund.

Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. 
Les mer på www.k-stud.no

Eller ta kontakt på:
tlf. 23 08 14 70,
e-post: post@k-stud.no


[1] Oversatt fra versjonen ‘The Message’ -“Now that we’re on the right track, let’s stay on it.” Bibelen 2011: «La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!»
[2] Publisert på seks språk – det gjelder også dette studieheftet, som er tilgjengelig på rumensk, russisk, ukrainsk, georgisk, engelsk og norsk.
[3] Momentum betyr framdrift, bevegelse eller impuls.
[4] Alternativt: Et kvartal ved å bruke to refleksjoner per samling

fredag 29. mars 2019

Grensebrytende åndelig ledelse

I 2006 ble jeg invitert som foreleser til et offiserskurs i Hemsedal som hadde arbeidstittelen "Grensebryting". Jeg skulle ha ansvaret for bibelundervisningen, og tittelen på opplegget ga seg selv. 

Siden har jeg brukt og bearbeidet opplegget på fem språk, og det er formelt utgitt som elektroniske bøker på alle språkene, pluss at det er kommet trykket utgave på russisk, rumensk og georgisk. 

Som det står på forsiden er dette et kort studium av åtte bibelske ledere og egenskapene som kjennetegnet dem. Boka inneholder også tillegget

En teologisk refleksjon om offiserskap i Frelsesarmeen.

Her er link til:

© Didache forlag, 3760 Neslandsvatn 2019
ISBN: 978-82-997436-8-6

søndag 15. november 2015

Me lyte dela på det!

Da Emil Skartveit våren 2015 tok kontakt og delte idéen om å skrive ei bok om Frelsesarmeens første 100 år i Sogndal, hadde han umiddelbart støtte både fra Astrid Hansen (korpsleder) og meg. Resultatet ble lansert i november samme år, og jeg fikk bidra med et av kapitlene.

I tillegg til å skrive en del selv og samle tidligere publisert materiale av interesse, har Emil engasjert en rekke andre skribenter med tilknytning til Sogndal. Det redigerte resultatet er veldig god lesning. Boka gir et flott bilde av frelseskrigen i Sogndal og indre Sogn, og vi blir presentert for flere spennende personligheter fra korpset.

Du finner kapittelet "Me lyte dela på det" HER!

Dersom du er interessert i hele boka, kan du kontakte

Frelsesarmeens historiske selskap: selskapet@frelsesarmeen.no

Dersom du vil gå via nasjonalbiblioteket har boka ISBN: 978-82-93084-20-4